Договор между социалната служба, като доставчик, и приемното семейство (чл. 31, ал. 4 от ЗЗД)

Очаква се това да е договорът, който да се сключва между приемните родители и социалните служби по места, когато службите са доставчици на услугата "приемна грижа".

Прочети още +


Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях

С наредбата се уреждат условията и редът за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях.

Прочети още +


Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето

С правилника се уреждат условията и редът за прилагане на мерките за закрила на детето, лицензиране на доставчиците на социални услуги за деца, предоставяне на финансова помощ и/или помощ в натура и контрол за спазване правата на детето.

Прочети още +