Месечна помощ за отглеждане на дете до 1 годинка, настанено в приемно семейство (за бебета до 1 година)


Месечна помощ за отглеждане на дете до една година в размер, определен със Закона за държавния бюджет на Република България, се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции и на семействата на роднини и близки и приемни семейства за деца, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, независимо от дохода на семейството, при условие, че:

  1. майката не е осигурена и не получава обезщетение за бременност, раждане и отглеждане на дете по реда на Кодекса за социално осигуряване;
  2. детето живее постоянно в страната.

Когато детето е с увреждания, семейството има право на месечна помощ за отглеждане на дете с трайни увреждания, която се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции до навършване на 2-годишна възраст на детето, независимо от дохода на семейството, при спазване на горните условия. 

Условието за получаване на помощта е никой от семейството, при което е настанено детето, да не получава обезщетение по чл. 53, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, т.е. обезщетение за гледане на малко дете. Това обезщетение се изплаща на базата на чл. 164а от Кодекса на труда. С него се регламентира, че приемният родител или един от тях, когато детето е настанено в семейство, има право на отпуск за отглеждане на дете до 2 години. Ако са осигурени за поне 12 месеца, те имат право и на обезщетение от НОИ за отглеждане на малко дете до 2 години, което се определя ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България. За 2014 г. то е 340 лв. Обезщетението се спира, когато детето започне да посещава ясла или детска градина. Или, ако бъде прекъснато осигуряването на приемния родител.

(Чл. 8, Закон за семейни помощи за деца)

Нагоре +

Още Социални помощи