Месечна издръжка за деца, настанени в приемни семейства


За деца, настанени за отглеждане в приемно семейство, се предоставят средства за отглеждане и възпитание на детето въз основа на административна заповед или съдебно решение за настаняване. Средствата се предоставят от доставчика на социалната услуга "Приемна грижа" по чл. 34а, ал. 4 от Закона за закрила на детето, с който приемното семейство е сключило договора по чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето.

Средствата, които предоставя дирекция "Социално подпомагане", са месечни и се диференцират съобразно възрастта на детето в размер:

  •  до 7 години - 3-кратния размер на гарантирания минимален доход;
  •  от 7 до 14 години - 3,5-кратния размер на гарантирания минимален доход;
  • от 14 до навършване на пълнолетие на детето, а ако учи - до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст - 4-кратния размер на гарантирания минимален доход.

Средствата, които предоставя общината или лицензираният доставчик на социалната услуга "Приемна грижа", са месечни и се диференцират съобразно възрастта на детето в размери не по-ниски от размерите, които изплаща дирекцията „Социално подпомагане".

ВАЖНО! Средствата, предоставени по чл. 50 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето за деца, настанени за отглеждане в приемно семейство по реда на чл. 26 от закона, се зачитат за доход при определяне на правата му по Закона за социално подпомагане и Наредба № РД-07-5 ОТ 16.05.2008 г., по която се определя правото на целева помощ за отопление.

Нагоре +

Още Социални помощи