Еднократна социална помощ за деца, настанени в приемни семейства


Еднократна социална помощ се отпуска веднъж годишно за задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други потребности на децата, настанени в приемно семейство. Размерът на еднократната помощ е до петкратния размер на гарантирания минимален доход.

Размерът на еднократната помощ за издаване на лична карта е до размера на гарантирания минимален доход и се определя от директора на дирекция "Социално подпомагане" – тя е подходяща за деца, настанени в приемни семейства, които имат задължение да имат лична карта. Еднократната помощ може да се предостави до 4 пъти в годината до достигане на максималната сума. Помощта може да се предостави под формата на средства или под формата на социални инвестиции (например, да се закупи необходимото за детето).

Получаването на еднократната помощ се предшества от подаване на молба-декларация по образец до дирекция "Социално подпомагане" по местоживеене. Прилагат се необходимите документи. В едномесечен срок се получава съобщение за заповед от директора на дирекция "Социално подпомагане".

Съобщението съдържа правното основание за отпускане на помощта, размера на отпуснатата помощ и датата, от която е начислена, както и мястото и датите за изплащане на помощта. При отказ, се съобщават мотивите и правното основание за отказа.

 

Нагоре +

Още Социални помощи