Заявлението за членство може да се попълни онлайн или на хартиен носител, като бланка със заявление може да се получи от координаторите на Националната асоциация за приемна грижа. След одобрението на Вашето заявление, ще получите електронно писмо, а името Ви ще бъде вписано в секцията РЕГИОНИ, в зависимост от областта, в която се намирате.

РЕДОВНО ЧЛЕНСТВО

Редовен член на Асоциацията може да бъде всяко физическо лице, което споделя целите на сдружението. Членство за юридически лица – извън кръга на учредителите не се допуска.

Молбата за членство се внася в Управителния съвет. Управителният съвет на Асоциацията е длъжен да разгледа молбата за членство на следващото си заседание.

ПОЧЕТНО ЧЛЕНСТВО

За съществен принос при постигане целите на Асоциацията, както и за други заслуги към организацията, включително за повишаване на нейния престиж, по решение на Управителния съвет може да бъде дадено почетно членство. Почетен член може да бъде само физическо лице.

Почетният член може да взима участие в Общото събрание с право на съвещателен глас. Почетният член не може да бъде избиран в органите на Асоциацията.

ЧЛЕНСКИ ВНОС

Членският внос е годишен. За физически лица той се дължи един път в годината и е на стойност 12.00 лева. За юридически лица той се дължи еднократно в годината и е на стойност 120,00 лева.

Сумата се превежда по сметка на асоциацията:

Нашата банкова сметка е:

БАНКА ДСК - ЕАД

IBAN: BG 35 STSA 93 0000 21 61 81 41

BIC: STSABGSF